Aplikim për kredi


Pas plotësimit të të dhënave të mëposhtme, ju do të kontaktoheni nga stafi i bankës sonë për dhënien e një informacioni më të detajuar të produktit si dhe për të vazhduar procesin e aplikimit. Plotësimi i këtij formulari nuk konsiderohet angazhim i bankës për të vijuar procedurën e aplikimit pa paraqitjen tuaj fizike pranë njëres nga degët e ICB.

Kredia


Fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Shuma (10000 - 80000)*
Ju lutemi shkruani shumen: 10000 - 80000

Afati (1 - 8 muaj)*
Ju lutemi shkruani afatin: 1-6 muaj

Kësti
Invalid Input

Data Kësti i Parë
Ju lutemi plotësoni datën e këstit të parë

Qëllimi*
Ju lutemi shkruani qëlliminTë dhëna personale


Fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Emri Atësia Mbiemri*
Ju lutemi shkruani emrin, atesine, mbiemrin

Ditëlindja*
/ / Ju lutemi plotësoni ditëlindjen

Numri Personal i identifikimit*
Ju lutemi shkruani numrin personal

Qyteti / Komuna*
Ju lutemi shkruani qytetin / komunen

Emri i Rruges*
Ju lutemi shkruani emrin e rruges

Numri i Baneses*
Ju lutemi shkruani numrin e baneses

Rezidenca*
Invalid Input

Telefon Shtepie*
Ju lutemi shkruani telefonin e shtepise

Telefon Celular*
Ju lutemi shkruani telefonin celular

E-mail*
Ju lutemi shkruani adresen e emailit

Gjendja Civile*
Ju lutemi plotesoni gjendjen civile

Person Kontakti
Ju lutemi shkruani personin e kontaktit

Telefon Person Kontakti
Ju lutemi shkruani telefonin e personit te kontaktitPunësimi


Fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Pozicioni*
Ju lutemi shkruani pozicionin e punës

Data e fillimit*
Ju lutemi plotesoni daten e fillimit

Edukimi*
Ju lutemi plotësoni edukimin

Emër Punëdhënësi*
Ju lutemi shkruani emrin e punëdhënësit

Kontakt Punëdhënësi
Ju lutemi shkruani kontakt te punedhenesit

Numër Zyre
Ju lutemi shkruani numrin e telefonit

Adresa e Punëdhënësit*
Ju lutemi shkruani adresën e punëdhënësit

Paga*
Ju lutemi shkruani pagën

Bruto / Neto*
Ju lutem plotesoni informationin

Kalon në bankë*
Ju lutemi plotësoni informacioninEkspozime të tjera (Kredi Aktive)


Fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Zoteroni kredi aktive?*
Ju lutemi plotesoni fushen

Ekspozimi në total (në vlerë)*
Ju lutemi shkruani Ekspozimin në total

Monedha*
Please choose the Currency

Këste në total (në vlerë)*
Ju lutemi shkruani këstet në totalKonfirmo Kredinë


Shuma:

Afati:

Kësti:

Data e fillimit:

Qëllimi:

Fushat me simbolin (*) janë të detyrueshme për tu plotësuar.

Verification Code*
Verification Code  RefreshWrong Verification Code

Duke klikuar “ Dërgo” klienti ka konfirmuar se të dhënat e paraqitura janë autentike dhe të sakta.Në momentin e depozitimit të këtyre të dhënave, përdoruesi pranon që keto të dhëna të përdoren për qëllime të brendshme në Bankë si dhe pranon përpunimin e tyre.
Informacioni i dhënë nga Ju do të përpunohet nga ne sipas qëllimit të përcaktuar dhe miratimitT’uaj në përputhje me Legjislacionin Shqiptar për mbrojten e të dhënave personale.
Cdo Informacion i dhënë do të trajtohet në përputhje me Ligjin Shqiptare nr 9887 datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale” si dhe Rregulloreve të tjera shtesë.
Për më shumë informacion lexoni Politikën e Privatësisë së ICBank.

Newsletter