Financa Tregtare

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Banka ofron mundësinë e përdorimit të fondeve për shpenzime operative të biznesit, kryesisht për pagesat e zhdoganimit të mallrave.

KARAKTERISTIKAT 

• Shuma e financimit: 20.000 Usd/ 15.000 Eur/2.000.000 ALL
• Afati: Ky financim ofrohet për një periudhe 1 vjeçare (me të drejtë rinovimi). 
• Interesi: Normë interesi fikse.

 

Newsletter