Garanci Bankare

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Garancia Bankare është një angazhim i pakthyeshëm me shkrim i bankes lëshuese (garantori), i lëshuar në emër të aplikantit dhe në favorin e palës përfituese, për të kryer pagesën deri në shumën e specifikuar në garanci në favorin e përfituesit, kundrejt marrjes së një kërkese te rregullt për pagesë, me shkrim nga përfituesi, në rastin e mospërmbushjes nga ana e aplikantit të detyrimit që është objekt i kësaj garancie.
Garanci Pagesë – lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar pagesën e mallrave dhe shërbimeve në favor të përfituesit.
Garanci Ofertë - lëshohet për llogari të aplikantit për pjesëmarrje në tender.
Garanci Kontratë - lëshohet për llogari të aplikantit për të garantuar përmbushjen e detyrimeve kontraktuale.

Newsletter