Kredi për Asete Fikse

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Banka jonë ofron financim afatgjatë për të gjitha bizneset që ushtrojne aktivitet në fushën e prodhimit, tregtisë dhe shërbimeve.

KARAKTERISTIKAT 

• Shuma e financimit: Në bazë të planit të investimit si dhe mundësisë së pagesës
• Banka financon 70% të vlerës së financimit
• Afati: Ofrohet financim deri në 7 vjet
• Interesi: Ofrohet me normë interesi të ndryshueshme
• Pagesa e kësteve: 
  -Pagesa të rregullta (këste të njëjta cdo muaj)
  -Pagesa të çrregullta (këste të ndryshueshme sipas sezonalitetit)
• Garancia: Hipotekë
• Monedha :Financimi ofrohet në Lekë / Euro / Usd

 

Newsletter