Kredi për Investime

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Banka jonë ofron financim afatgjatë për të gjitha bizneset të cilat duan të blejnë, zgjerojnë apo rikonstruktojnë ambiente të biznesit të tyre (zyra, ambiente prodhimi, etj).

KARAKTERISTIKAT

Kush mund të përfitojë nga ky produkt:

Biznes i liçensuar (minimumi 12 muaj me liçensë)

• Shuma e financimit : Në bazë të planit të investimit si dhe mundësisë së pagesës.
• Banka financon 70% të vlerës së financimit
• Afati  deri në 15 vjet
• Pagesa e kësteve:
  - Pagesa të rregullta (këste të njëjta cdo muaj)
  - Pagesa të çrregullta (këste të ndryshueshme sipas sezonalitetit)
• Garancia: Hipotekë
• Monedha : Financimi ofrohet në Lekë/ Euro / Usd

 

Newsletter