Overdraft (Paradhënie Bankare)

PËRSHKRIMI I PRODUKTIT

Paradhënia bankare nënkupton  fonde të vlefshme në llogarinë tuaj të biznesit të cilat mund t'i përdorni në rastet kur:

- Ju nevojitet likuiditet shpejt dhe pagesat nga klientët tuaj vonohen. 
- Kryeni pagesa të menjëhershme dhe të paparashikuara. 

Qarkullimi në llogari duhet të bëhet minimalisht një herë në vit për shumën e aprovuar. Interesi paguhet vetëm mbi shumën e përdorur. 

KARAKTERISTIKAT 

• Shuma e financimit: Në bazë të planit të investimit të klientit.
• Afati: Ky financim ofrohet për periudha 3 mujore, 6 mujore dhe 1 vjeçare (me të drejtë rinovimi)
• Interesi: Ofrohet me normë interesi fikse. Interesi paguhet vetëm mbi shumën e përdorur
• Garancia: Hipotekë
• Monedha: Financimi ofrohet në Lekë / Euro / Usd

Newsletter