Depozita me Afat

Depozita jonë me afat ju lejon të zgjidhni afatin e depozitës që përshtatet më së miri me planet tuaja duke përfituar njëkohësisht nga norma të larta interesi!
Normat e interesit të depozitave publikohen në tabelën e normave të interesit për të gjitha llojet e depozitave.

Karakteristikat e produktit:

  • Mund të menaxhohet direkt nga llogaria juaj rrjedhëse.
  • Lejohet tërheqja e depozitës përpara afatit të maturimit.
  • Norma e interesit bazohet në shumën e principalit të depozituar dhe kohëzgjatjes së saj.
  • Depozita minimale 20,000 LEK, 200 EUR/USD

Dokumentacioni i Kërkuar:

 • Pasaportë ose Kartë Identiteti (Brenda afatit të vlefshmerisë)
 • Formulari i Aplikimit i lëshuar nga Banka
 • Depozituesi/t e Firmës (Specimen Signatories)
 • Të dhënat personale (ditëlindja,adresa e banimit, e -mail , numri i telefonit etj.)

Për të mësuar mbi normat e interesit të ofruara nga ICbank klikoni Bulletinin e Normave te Interesit.
Depozita në ICBank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave ASD (www.asd.gov.al) sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave" i ndryshuar.

Newsletter