Depozita "Smart"

Me një shumëllojshmëri të gjerë të opsioneve për tju përshtatur nevojave të ndryshme, ICB këtë vit ju ofron më shumë! Kombinimi më i mirë në afat të shkurtër dhe interes te lartë të depozitave në LEK dhe EURO.

Karakteristikat e produktit:
- Interes I lartë për LEK 2.4% dhe për EURO 0.55%
- Afati I depozitës është fiks 6 mujor për të dy monedhat.
- Nuk ofrohet rinovimi automatik I depozitës në fund të periudhës së maturimit. 
- Interesi mund të tërhiqet vetëm në fund të periudhës.
- Shuma minimale e depozitës është 100,000 LEK dhe 1000 EURO.

Dokumentacioni i nevojshëm :
Pasaportë ose Kartë Identiteti (brenda afatit të vlefshmerisë)
• Formulari i Aplikimit i lëshuar nga Banka
• Depozituesi/t e Firmës
• Të dhënat personale (datëlindja, adresa, e-mail, numri i telefonit etj.)

Për të mësuar mbi normat e interesit të ofruara nga ICbank klikoni Bulletinin e Normave te Interesit.
Depozita në ICBank sigurohet deri në shumën 2.500.000,00 (dymilion e pesëqind mijë) lekë nga Agjencia e Sigurimit të Depozitave ASD (www.asd.gov.al) sipas dispozitave të ligjit nr. 53/2014, datë 22.05.2014 "Për sigurimin e depozitave"  I ndryshuar.

Newsletter